Zakres pomocy prawnej w mojej Kancelarii Adwokackiej

SPRAWY KARNE

W sprawach karnych oferuję profesjonalną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania:
od wszczęcia dochodzenia lub śledztwa, poprzez postępowanie przed sądem I i II instancji, aż do etapu postępowania wykonawczego włącznie.
Prowadzę sprawy karne związane zarówno z obroną interesów podejrzanego, oskarżonego i skazanego, jak również pokrzywdzonego, czy też osób występujących w charakterze oskarżyciela, w szczególności dotyczące:
• przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
• przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
• przestępstw przeciwko wolności
• przestępstw przeciwko rodzinie i opiece
• przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów
• przestępstw przeciwko mieniu
• przestępstw karno-skarbowych
• wykonania kary, a w tym: jej odroczenia, udzielenia przerwy, warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz warunkowego zawieszenia jej wykonania

SPRAWY CYWILNE I RODZINNE

Reprezentuję klientów jako pełnomocnik i udzielam porad w sprawach rodzinnych oraz cywilnych m. in.:
• ustalenie i wyegzekwowanie kontaktów z dziećmi
• alimenty między małżonkami, między rodzicami a dziećmi oraz innymi krewnymi
• rozdzielność majątkową między małżonkami
• ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz podział majątku małżonków
• ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi
• adopcję i przysposobienie
• ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
• ustanowienie opieki i kurateli
• dotyczących: nabycia i utraty własności, ochrony własności, zniesienia współwłasności, zarządu rzeczą wspólną, użytkowania wieczystego
• dotyczących zasiedzenia, użytkowania, służebności, zastawu oraz posiadania
• z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
• z zakresu prawa zobowiązań w tym wszelkiego rodzaju umów i deliktów a w szczególności dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o zapłatę oraz innych roszczeń majątkowych i nie majątkowych, sporządzania przedsądowych wezwań do zapłaty, mediacji, windykacji, bezpodstawnego wzbogacenia
• sporządzaniu projektów umów i opinii
• z zakresu prawa spadkowego, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spraw o niegodność dziedziczenia
• z zakresu postępowania egzekucyjnego, w tym dotyczących wszczęcia egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjnego oraz skargi na czynności komornika

SPRAWY PRAWA PRACY

Reprezentuję klientów zarówno pracodawców jak i pracowników jako pełnomocnik w sprawach z zakresu prawa pracy m. in. dotyczących:
• roszczeń ze stosunku pracy, a w tym: wynagrodzenia, czasu pracy, kar porządkowych
• ustalenia istnienia stosunku pracy, wypowiedzenia stosunku pracy oraz postępowań o przywrócenie do pracy
• odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych
• odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawie rent i emerytur